Programma 2018

Verkiezingsprogramma

Gemeente Belangen 2018 – 2022

 

Samen in balans

 

“Samen in Balans”

Gemeente Belangen is als lokale plaatselijke partij laagdrempelig en dichtbij.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Kiesvereniging Gemeente Belangen Hof van Twente met als titel “Samen in Balans”.

Gemeente Belangen wil met deze titel zeggen, inwoners, ondernemers staan er niet alleen voor. De kracht is om samen te doen wat gedaan moet worden. Burgers, ondernemers en de Raad van de gemeente samen. Samen wil ook zeggen dat we opkomen voor alle inwoners van de Hof van Twente.

In balans wil zeggen, besluiten dienen tot stand te komen in overleg, in ieder geval gehoord hebbende alle partijen. In balans wil ook zeggen dat niet altijd de mening van de meerderheid gevolgd kan worden, minderheidsstandpunten kunnen ook bepalend zijn voor besluit vorming.

Gemeente Belangen is vanaf de gemeentelijke herindeling actief in de gemeentelijke politiek. Daar voor kan zij bogen op een lang verleden in de heringedeelde gemeenten. Als lokale partij kunnen wij onze eigen koers bepalen zonder rekening te moeten houden met richtlijnen, dan wel opdrachten van landelijke partijen. Op deze wijze zijn wij vrij in het bepalen van onze koers en kunnen optimaal inspelen op wensen uit de gemeenschap. Op het zelfde moment moeten we ook constateren dat het niet mogelijk is om een ieders menig te waarborgen. Het algemeen belang kan soms zwaarder wegen dan het individuele belang. Tevens moeten we vaststellen dat de verantwoordelijkheid van de raad een andere is als van de burger als enkeling. Eén en ander weer houdt ons niet om steeds de balans te zullen blijven zoeken.

Het voorliggende Verkiezingsprogramma is tot stand gekomen na dat met vele inwoners, zo wel individuele burgers als mede ondernemers, binnen de Hof van Twente gesprekken zijn gevoerd. Deze gesprekken hebben mede bijgedragen aan het Verkiezingsprogramma 2018 – 2022. Een hartelijk woord van dank is op zijn plaats voor allen die op enige wijze hebben bijgedragen.

Hof van Twente, januari 2018.

Namens het Bestuur

Johan Altena, voorzitter a.i.

Bekijk hier het programma